CASIO WK-1300

示范曲

1-Factory Demo 01
2-Factory Demo 02
喜欢CASIO WK-1300的示范曲吗?0 x -12 x +10 总分:2 ; 参与人数:2

评论

广告 | Ads

有关电子键盘的使用、选购、性能讨论及节奏音色试听,请访问电子琴信息网(第一键盘)
请输入您的评论:
   __  ____  ___  ___  ___ 
 __ / / / _/ / _ ) / _ \ / _ \
/ // / _/ /  / _ | / , _/ / ___/
\___/ /___/ /____/ /_/|_| /_/